دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

1,045,000تومان 940,500تومان 1,045,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,188,000تومان 1,069,200تومان 1,188,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

1,310,000تومان 1,179,000تومان 1,310,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,320,000تومان 1,320,000تومان 1,320,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,580,000تومان 1,422,000تومان 1,580,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,890,000تومان 1,701,000تومان 1,890,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

2,050,000تومان 2,050,000تومان 2,050,000تومان

DVR-216G-F1

16 کانال
DVR-216G-F1

2,480,000تومان 2,232,000تومان 2,480,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

2,585,000تومان 2,585,000تومان 2,585,000تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

3,520,000تومان 3,168,000تومان 3,520,000تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

3,520,000تومان 3,168,000تومان 3,520,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

3,850,000تومان 3,850,000تومان 3,850,000تومان