دستگاه ضبط NVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

934,000تومان 934,000تومان 934,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,420,000تومان 1,420,000تومان 1,420,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,890,000تومان 1,890,000تومان 1,890,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,150,000تومان 2,150,000تومان 2,150,000تومان

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

2,180,000تومان 2,180,000تومان 2,180,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,600,000تومان 2,600,000تومان 2,600,000تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,630,000تومان 2,630,000تومان 2,630,000تومان

NVR-108MH-C/8P

8 کانال
NVR-108MH-C/8P

3,600,000تومان 3,600,000تومان 3,600,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

5,390,000تومان 5,390,000تومان 5,390,000تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B