دستگاه ضبط DVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DHI-XVR4104HS-S2

4 کانال
DHI-XVR4104HS-S2

930,000تومان 930,000تومان 930,000تومان

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

1,045,000تومان 940,500تومان 1,045,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,188,000تومان 1,069,200تومان 1,188,000تومان

DHI-XVR5104HS-S2

4 کانال
DHI-XVR5104HS-S2

1,190,000تومان 1,190,000تومان 1,190,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,320,000تومان 1,320,000تومان 1,320,000تومان

DHI-XVR5104HS-4M

4 کانال
DHI-XVR5104HS-4M

1,760,000تومان 1,760,000تومان 1,760,000تومان

DH-XVR5104HS-4KL-X

4 کانال
DH-XVR5104HS-4KL-X

1,850,000تومان 1,850,000تومان 1,850,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,890,000تومان 1,701,000تومان 1,890,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

2,050,000تومان 2,050,000تومان 2,050,000تومان

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

2,662,000تومان 2,662,000تومان 2,662,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

4,284,000تومان 4,284,000تومان 4,284,000تومان

DH-XVR5232AN-S2

4 کانال
DH-XVR5232AN-S2

4,600,000تومان 4,140,000تومان 4,600,000تومان