دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DHI-XVR4108HS-S2

8 کانال
DHI-XVR4108HS-S2

1,220,000تومان 1,220,000تومان 1,220,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

1,310,000تومان 1,179,000تومان 1,310,000تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,580,000تومان 1,422,000تومان 1,580,000تومان

DHI-XVR5108HS-S2

8 کانال
DHI-XVR5108HS-S2

1,970,000تومان 1,773,000تومان 1,970,000تومان

DH-XVR5108HS-X1

8 کانال
DH-XVR5108HS-X1

2,050,000تومان 2,050,000تومان 2,050,000تومان

DHI-XVR5108H-4KL

8 کانال
DHI-XVR5108H-4KL

2,510,000تومان 2,510,000تومان 2,510,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

2,585,000تومان 2,585,000تومان 2,585,000تومان

DH-XVR5108H-4KL-X

8 کانال
DH-XVR5108H-4KL-X

2,790,000تومان 2,790,000تومان 2,790,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

3,082,000تومان 3,082,000تومان 3,082,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

3,143,000تومان 3,143,000تومان 3,143,000تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

3,520,000تومان 3,168,000تومان 3,520,000تومان

DS-7208HQHI-K1/ECO

8 کانال
DS-7208HQHI-K1/ECO

3,802,000تومان 3,802,000تومان 3,802,000تومان