دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

934,000تومان 934,000تومان 934,000تومان

NVR1A04HS-4P

4 کانال
NVR1A04HS-4P

1,055,000تومان 949,500تومان 1,055,000تومان

DHI-NVR2104HS-4KS2

4 کانال
DHI-NVR2104HS-4KS2

1,230,000تومان 1,230,000تومان 1,230,000تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,396,560تومان 1,256,904تومان 1,396,560تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,420,000تومان 1,420,000تومان 1,420,000تومان

DHI-NVR2104HS-P-4KS2

4 کانال
DHI-NVR2104HS-P-4KS2

1,820,000تومان 1,820,000تومان 1,820,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,983,000تومان 1,983,000تومان 1,983,000تومان

DH-NVR4216-4KS2

4 کانال
DH-NVR4216-4KS2

2,620,000تومان 2,358,000تومان 2,620,000تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,630,000تومان 2,630,000تومان 2,630,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

3,051,000تومان 3,051,000تومان 3,051,000تومان

DS-7104NI-Q1/4PM

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4PM

3,275,000تومان 3,275,000تومان 3,275,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

3,495,000تومان 3,145,500تومان 3,495,000تومان